СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Създаване на тревна площ може да стане по четири начина: чрез сеитба, чрез бусеноване, чрез вегетативно размножаване (чрез така наречените издатъци) чрез засаждане на фиданки (ризома, столона). Последните два метода подразбират вегетативно размножаване (съживяване) с части на растенията и се ползват предимно при определени видове каквито са росулята, зубачата и ливадарката. Коя метода ще бъде избрана зависи от вида на затревената площ, желаната скорост на създаване на затревената площ, оборудването и финансовите възможности.

В случай на създаване на тревна площ чрез сеитба, на постоянно място, необходими са шест до осем седмици подходящи условия за формиране на качествена тревна покривка. Механизацията, необходима за създаване на тревна площ по такъв начин се извършва със сложни машини, които при един проход ивършват повърхностна подготовка на почвата, сеитбата и валирането на повръхностния пласт.

Доколкото тревната площ се основава на бусени, необходими са три до четири седмици подходящи условия за да могат растенията да хванат корен. Бусеноването се извършва със специална машина, а прилага се зарад ускорено формиране на тревната площ. Бусенът може да бъде естествен и произведен с предходна сеитба върху съответно подготвена основа.

В двата случая, и при сеитбата, и при бусеноването, е необходимо всекидневно напояване на новосъздадената тревна площ, подхранване и унищожаване на плевелите, все до момента на първата коситба.

Създаването на тревна площ чрез вегетативно размножаване (чрез издатъци и сондиране) и съживяването става предимно с топлобичащи треви. С оглед на факта, че се намираме в умерен климатичен пояс и че доминират видове тревиот по-студения климат, създаването на тревнио площи чрез вегетативно размножаване, няма по-голямо значение. Когато тревните площи се формират и класифицират при съдействието на различни основания за поделение, каквито са:  на основание сложножтта на смешението от видове треви (прости и сложни), според мястото, т.е., положението, предназначението, интензитета на отглеждането и подобно. Обаче, може да се каже, че първичното поделение на тревните площи, поделението на парковни и рекреативни